Hands drawing a chart on paper
Kopplingar till skolans styrdokument

Här ger vi några exempel på kopplingar mellan lektions- passen och skolans olika styrdokument i World’s Chilren’s Prize-programmets olika steg.

På bilden ovan bygger en sjätteklassare en modell av ett säkert hem för utsatta barn i Colombia, ett av många sätt att undersöka och spegla hur barnrättshjältarna arbetar för en bättre värld.

Steg 1: Barnets rättigheter i Sverige och Steg 2: You, Me, Equal Rights

Övergripande mål och riktlinjer: Normer och värden, kapitel 2:
Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

Steg 3: Barnets rättigheter i världen och Steg 4: Globala målen för hållbar utveckling

• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. SH 4-6 och 7-9, GE 4- 6)

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. SH 4-6

• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Centralt innehåll GE år 4-6; Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel gällande utbildning, hälsovård och naturresurser samt bakomliggande orsaker, behandla ”vardagliga moraliska dilemman” samt ”bidra till förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

Steg 5: Barnrättshjältar & förändrare

• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. • Jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Centralt innehåll GE år 4-6; Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel gällande utbildning, hälsovård och naturresurser samt bakomliggande orsaker, behandla ”vardagliga moraliska dilemman” samt ”bidra till förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

Läroplanen Grundläggande värden kapitel 1.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

GE Centralt innehåll åk 4-6:
• Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors livsvillkor.

Syfte SV: Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift och läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

SV centralt innehåll 7-9: Kunna leda samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Steg 6: Demokrati & valrörelse samt Steg 7: Global Vote Day

• Syfte SH: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.

• SH 4-6: Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslutInledning

Steg 8: Jorden runt-Loppet för en bättre värld

Se kopplingarna ovan under stegen 1–7

Steg 9: No Litter Day

Skolans värdegrund och uppdrag läroplanen kap 1: Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Övergripande mål läroplanen kapitel 2:
Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Syfte GE hela grundskolan: Undervisningen ska medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.
Kunna värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

WORLD'S CHILDRENS PRIZE FOUNDATION

Långgatan 13, 647 30, Mariefred, Sweden
Phone: +46-159-129 00 • info@worldschildrensprize.org

© 2020 World’s Children’s Prize Foundation. All rights reserved. WORLD'S CHILDREN'S PRIZE®, the Foundation's logo, WORLD'S CHILDREN'S PRIZE FOR THE RIGHTS OF THE CHILD®, WORLD'S CHILDREN'S PARLIAMENT®, WORLD'S CHILDREN'S OMBUDSMAN®, WORLD'S CHILDREN'S PRESS CONFERENCE® and YOU ME EQUAL RIGHTS are service marks of the Foundation.

 
x
x
x